نویسنده = ������ �������������� ����������
اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

مرجان بیگی؛ فریبا فهامی؛ روشنک حسن زهرائی؛ سرور آرمان