نویسنده = سرور آرمان
اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

مرجان بیگی؛ فریبا فهامی؛ روشنک حسن زهرائی؛ سرور آرمان


اثربخشی رفتاردرمانی در کنترل عادت مکیدن انگشت در کودکان

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

پریسا ضیایی مقدم؛ سرور آرمان