نویسنده = محمود رفیعیان کوپایی
زنجبیل و نفروپاتی دیابتی

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-89

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


الکتروشوک درمانی

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

محمود رفیعیان کوپایی؛ اکبر روزبهانی