نویسنده = �������������� ����������������
تومورهای استخوانی پاتلا

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 1-7

ابوالحسن برجیان؛ سام حاج علیلو سامی