نویسنده = ������������������ ������������
تأثیر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، فروند و واکسن ثلاث در تولید آنتی‌بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار Type 5 در خرگوش

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 38-45

سید اصغر هوایی؛ اکبر میرصالحیان؛ فرزانه بازرجانی؛ احمد قوامی نژاد؛ کبری بامداد؛ فرخنده پورسینا؛ حسن تمیزی‌فر