نویسنده = ���������� ����������
مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

مرضیه قاسمی؛ صدیقه آیتی؛ محمد تقی شاکری؛ فرنوش فرشیدی؛ مسعود شهابیان


مقایسه میزوپروستول به تنهایی یا همراه با متوترکسات جهت ختم بارداری سه ماهه اول

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 22-29

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ نیره خادم؛ محمدتقی شاکری؛ فاطمه ناقدی