نویسنده = محمدرضا دیمه
تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان

دوره 40، شماره 690، آذر و دی 1401، صفحه 800-817

10.48305/jims.v40.i690.0800

مینا زمانی الماسی؛ سمانه آقاجان‌پور؛ الهام حسینی؛ مهشید بذرافکن؛ سید امیر شاکر؛ مرجان صباغیان؛ محمدحسین نصر اصفهانی


بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 854-870

عرفانه شایگان نیا؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


کاردیومیوسیت‌های مشتق از سلول‌های بنیادی ترانسفکت‌شده‌ی جنینی موش: مدلی مناسب برای بررسی توکسیسیته‌ی داروها

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1779-1786

لیلا دهقانی؛ محبوبه فرخ‌پور؛ علی حائری روحانی؛ الهه پور عزیزی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند


فعال‌سازی مصنوعی تخمک: انواع روش‌ها و تأثیر کلینیکی آن پس از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 851-866

محمدرضا دیمه؛ مرضیه تولایی؛ محمدحسین نصر اصفهانی


مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 46-56

محمدرضا دیمه؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ حبیب ا.. ناظم؛ مهناز شایسته مقدم؛ مرضیه تولایی