نویسنده = مریم کریم
عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان


معرفی یک مورد درد غیر معمول صورت در یک دختر 16 ساله

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 123-129

مصطفی هاشمی؛ زهرا دانش؛ مریم کریم