نویسنده = شهربانو رستمی
بررسی میزان شیوع موتاسیون‌های ژن c-MPL و F617V2Jak در بیماران ایرانی با اختلالات میلوپرولیفراتیو فیلادلفیا منفی و ارتباط آن با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1487-1495

عباس قوطاسلو؛ فاطمه نادعلی؛ بهرام چهاردولی؛ علی قاسمی؛ صادق عباسیان؛ کاظم غفاری؛ شهربانو رستمی


بررسی بیان ژن Programmed cell death 4 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 867-875

مجتبی علی‌اکبر پورانزاب؛ شهربانو رستمی؛ کامران علی مقدم؛ فاطمه نادعلی


مهار مقاومت دارویی چند‌گانه در سلول‌های لوسمیک به وسیله‌ی Short interfering RNA

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 258-267

فاطمه نادعلی؛ کامران علی‌مقدم؛ شهربانو رستمی؛ حمید الله غفاری؛ اردشیر قوام زاده