نویسنده = مژگان کریمی فر
تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری

دوره 40، شماره 695، آذر و دی 1401، صفحه 931-941

10.48305/jims.v40.i695.0931

مژگان کریمی فر؛ منصور سیاوش


بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1820-1824

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم زاده؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ علی محمد فاطمی


معرفی یک مورد گرانولوماتوز وگنر

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 724-731

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده؛ زهرا سیده بنکدار؛ پیمان متقی


معرفی یک مورد آنوریسم آئورت شکمی در بیماری بهجت

دوره 27، شماره 94، خرداد و تیر 1388، صفحه 209-213

منصور کریمی فر؛ هادی کریم زاده؛ منصور ثالثی؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ مژگان کریمی فر