نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1967-1977

نضال صراف زادگان؛ صدیقه عسگری؛ نفیسه طغیانی فر؛ محمد طلایی؛ علی اکبر توسلی؛ مریم بشتام؛ معصومه صادقی


بررسی شیوع ایسکمی بدون علامت قلبی در رانندگان اتوبوس

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 347-350

ایرج جعفری پور؛ علی اکبر توسلی؛ سید محمد هاشمی؛ محمد رضا اخباری؛ مهرداد رشدی بنام