نویسنده = �������������� �������� ������
بررسی شیوع ایسکمی بدون علامت قلبی در رانندگان اتوبوس

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 347-350

ایرج جعفری پور؛ علی اکبر توسلی؛ سید محمد هاشمی؛ محمد رضا اخباری؛ مهرداد رشدی بنام