نویسنده = زهرا هوشیاری
Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

لیلا صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ سید جلال صدرالسادات؛ محمدرضا محمدی؛ اکبر روزبهانی؛ ابوالفتح شیر مردی


تعیین و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی جهت تشخیص افتراقی اختلالات سلوک و بیش‌فعالی در کودکان 12-7 ساله‌ی شهر تهران

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 589-599

سیدجلال صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ لیلا صدرالسادات؛ اکبر روزبهانی؛ مجید غیاث؛ مسعود نیک فرجام