نویسنده = ������������ ����������
اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه‌ی قند و لیپید تهران

دوره 30، شماره 205، مهر و آبان 1391

فرزانه مباشری؛ داود خلیلی؛ یداله محرابی؛ فرزاد حدائق؛ محمد موحدی؛ امیرعباس مؤمنان؛ آرش قنبریان؛ فرید زایری؛ فریدون عزیزی