نویسنده = ������������ ��������
مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1429-1436

سید محمد قریشی؛ حسین عطارزاده؛ حیدرعلی معینی؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ شیوا رقایی


بررسی نتایج عمل کراتکتومی فتورفراکتیو(PRK) جهت درمان نزدیک بینی باقی‌مانده از عمل لیزیک

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 519-526

علیرضا اشتری؛ حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ مهسا پاینده؛ شیوا رقایی