نویسنده = ������������ ������������
عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1808-1813

علیرضا دهقانی؛ علیرضا اشتری؛ هومن قطره سامانی


بررسی نتایج عمل کراتکتومی فتورفراکتیو(PRK) جهت درمان نزدیک بینی باقی‌مانده از عمل لیزیک

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 519-526

علیرضا اشتری؛ حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ مهسا پاینده؛ شیوا رقایی