نویسنده = ������������������ ���������� ������
نتایج پیوند کبد در مرکز پیونداعضای شیراز سالهای 86-80

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 543-550

بابک ثابت؛ عبدالرضا رجایی فرد؛ سامان نیک اقبالیان؛ سید علی ملک حسینی