نویسنده = فرحناز مردانیان
ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری

دوره 38، شماره 584، مرداد و شهریور 1399، صفحه 512-520

10.22122/jims.v38i584.12628

معصومه گودرزی خویگانی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ محمدحسین باقیانی مقدم؛ آزاده نجارزاده؛ فرحناز مردانیان؛ آوات فیضی؛ مینا جوزی


تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل Pender بر وزن‌گیری دوران بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 37، شماره 552، آذر و دی 1398، صفحه 1272-1279

10.22122/jims.v37i552.11868

سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ محمد حسین باقیانی مقدم؛ آزاده نجازراده؛ فرحناز مردانیان؛ راضیه محمدی؛ نرگس زارع؛ زهرا رجالی؛ معصومه گودرزی خویگانی