نویسنده = جمال فقیهی نیا
بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2883-2888

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی نیا؛ علی پوروالی


شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2806-2818

حسین فاضلی؛ رضا اکبری؛ شراره مقیم؛ اسداله اسدیان؛ جمال فقیهی نیا؛ حسین صانعیان؛ تهمینه نریمانی


ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و آسم در کودکان

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 468-477

جمال فقیهی نیا؛ اسداله اسدیان؛ سیده نسیبه سهرابیان