نویسنده = رضا مهدوی نژاد
تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران هموفیلی نوع A

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

مهدی دهقانی فیروزآبادی؛ رضا مهدوی نژاد؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ مهدی دهقانی


بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 762-776

مهدی کارگرفرد؛ رضا مهدوی نژاد؛ غلامعلی قاسمی؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ زهرا مهدوی جعفری؛ مهدی دهقانی