نویسنده = غلامعلی قاسمی
تخمین سن زیستی بانوان بر اساس آزمون‌های آمادگی جسمانی

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

زینب رافعی؛ وحید ذوالاکتاف؛ غلامعلی قاسمی


مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1150-1156

سمیه نوری؛ غلامعلی قاسمی؛ خلیل خیام‌باشی؛ عبدالکریم کریمی؛ وازگن میناسیان؛ سمیه علی زمانی


بررسی انحناهای ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 762-776

مهدی کارگرفرد؛ رضا مهدوی نژاد؛ غلامعلی قاسمی؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ زهرا مهدوی جعفری؛ مهدی دهقانی