نویسنده = �������� ������������ ����������
دستیابی به کشت سه بعدی سلول‌های استئوبلاست مشتق از کالواریای انسانی در ایران

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 777-787

عباسعلی ربیعی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ مهرآفرین فشارکی؛ معصومه سنایی؛ بهرام امین منصور؛ بتول هاشمی بنی