نویسنده = ���������������� ������������
تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 433-444

شهره سیام؛ علیرضا حیدرنیا؛ صدیقه السادات طوافیان


بررسی تأثیر مداخله‌ی آموزشی تئوری محور بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 798-808

مریم عمیدی مظاهری؛ علیرضا حیدرنیا؛ فضل ا... غفرانی پور؛ آرش شفیعی