نویسنده = �������� �������� ��������
جابه‌جایی کامل احشاء و آپاندیسیت حاد

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 809-813

شیرین شهبازی؛ بیتا باده نوش؛ منصور مهرزاد؛ شیوا سیه بازی