نویسنده = �������������� ���������� ������
رابطه‌ی کنترل شغلی با سطح استرس و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 840-850

سحر جهانبخش گنجه؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ حسین مولوی؛ ابوالقاسم نوری