نویسنده = ������������ ������������
ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 686-691

راضیه کریمی؛ کیوان جباری؛ علیرضا حسینی؛ علیرضا عموحیدری؛ مهنوش اصلانی


اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

محمد امامی؛ علیرضا حسینی؛ علی سعیدی؛ دانیال گل بیدی؛ پرهام رئیسی؛ حجت ا... علایی