نویسنده = حسن جهانی هاشمی
کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-27

سید محسن حسینی؛ مهدی تذهیبی؛ مسعود امینی؛ اصغر زارع؛ حسن جهانی هاشمی؛ ساره روستا


بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 52-61

نعمت ا... غیبی؛ مهدی جلالی؛ محمد صوفی آبادی؛ حسن جهانی هاشمی؛ اسماعیل عباسی