نویسنده = ������������������ ����������������
مقایسه‌ی سطح سرمی تروپونین I قبل و بعد از اعمال جراحی انتخابی قلب باز در کودکان

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 717-723

پروین نخستین داوری؛ سیما سوادکوهی؛ کورش شهرکی؛ ابوالفضل امامدادی