نویسنده = ���������� �������� ������
بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

فاطمه نادعلی؛ شیرین فردوسی؛ ناهید عین الهی؛ اسداله موسوی؛ بهرام چهاردولی؛ غلام رضا توگه؛ کامران علی مقدم؛ اردشیر قوام زاده؛ حمید اله غفاری