نویسنده = ������������ ������ ��������������
مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

عباسعلی پورمؤمنی؛ سید محمدحسن امامی؛ محبوبه عموشاهی؛ پیمان ادیبی