نویسنده = نوشین افشار مقدم
بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش‌های دایمی در توده های پستان و تخمدان

دوره 34، شماره 375، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 232-237

نوشین افشار مقدم؛ میترا حیدرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی مهرابی کوشکی


معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2052-2057

محسن میدانی؛ حمید رضا ابطحی؛ نوشین افشار مقدم؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته‌گر؛ محمد حسن ریخته‌گر


ارزیابی HBME-1 درافتراق سلول‌های مزوتلیال واکنشی و آدنوکارسینوم متاستاتیک در افوزیون‌های سروزی بدن

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

علیرضا رحمانی؛ محسن دهقانی زاهدانی؛ نوشین افشار مقدم؛ حمیدرضا حیدریان