نویسنده = ������������������ ����������������
رابطه‌‌ی‌ بین ادراک بیماری، متغیرهای شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران سکته‌ی قلبی

دوره 37، شماره 560، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1454-1461

10.22122/jims.v37i560.12815

رضا باقریان سرارودی؛ غلامحسین احمدزاده؛ مهسا بهرامی‌نژاد


بررسی رابطه‌ی بین پرخاشگری، مصرف دخانیات و مواد مخدر با فراوانی و شدت تصادفات رانندگی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1666-1673

غلامحسین احمدزاده؛ سیدغفور موسوی؛ مریم کیانی؛ بهزاد محکی


بیمار با شکایات جسمی بدون علت طبی مشخص

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1874-1882

غلامحسین احمدزاده؛ حمید افشار


The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

غلامحسین احمدزاده؛ مطهره میردامادی؛ فاطمه زرگر؛ مهین امین الرعایا؛ آرمان همت