نویسنده = �������� ���������������� ��������
The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

غلامحسین احمدزاده؛ مطهره میردامادی؛ فاطمه زرگر؛ مهین امین الرعایا؛ آرمان همت