نویسنده = سید جلال صدرالسادات
Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

لیلا صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ سید جلال صدرالسادات؛ محمدرضا محمدی؛ اکبر روزبهانی؛ ابوالفتح شیر مردی