نویسنده = خدیجه کربلایی
Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

مرضیه موج بافان؛ کامران قائدی؛ شهناز رضوی؛ فرشته کرمعلی؛ خدیجه کربلایی؛ سمیه تنهایی؛ فرزانه ربیعی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند