نویسنده = امین مسجدی
مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 157-164

سید محمد قریشی؛ کبری نصراللهی؛ امین مسجدی؛ علیرضا زندی؛ امین‌حسین رهگذر


تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-55

حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ امین مسجدی؛ محمدساری محمدلی


مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 909-914

کبری نصراللهی؛ حسین عطارزاده؛ امین مسجدی؛ کیوان جناب؛ مروارید کاوش