نویسنده = واله سجادی
گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 479-483

امین معینی؛ واله سجادی؛ محمد اشکان نادریان


فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 126-130

غلامعلی نادریان؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ فرهاد فاضل نجف آبادی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه ناصری؛ محمد اشکان نادریان؛ واله سجادی


گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

غلامعلی نادریان؛ حمید فشارکی؛ محمد قریشی؛ واله سجادی پست