نویسنده = محمد اشکان نادریان
گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 479-483

امین معینی؛ واله سجادی؛ محمد اشکان نادریان


فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 126-130

غلامعلی نادریان؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ فرهاد فاضل نجف آبادی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه ناصری؛ محمد اشکان نادریان؛ واله سجادی