نویسنده = نوشین احمدی
معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 74-79

محسن میدانی؛ نظام الدین برجیس؛ مژگان مختاری؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته گر؛ محمد حسن ریخته گر


معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2052-2057

محسن میدانی؛ حمید رضا ابطحی؛ نوشین افشار مقدم؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته‌گر؛ محمد حسن ریخته‌گر