نویسنده = �������������� �������� ��������
مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 41-48

محمود عمرانی فرد؛ امیر مهدی انصاری؛ نوشین جاذبی؛ رضا روزبهانی؛ مجتبی اکبری