نویسنده = مهدی نیکبخت دستجردی
بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2455-2460

مهدی نیکبخت دستجردی؛ وحید کاشانیان


بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن 53P در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان

دوره 33، شماره 340، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1019-1027

مهدی نیکبخت دستجردی؛ فاطمه‌السادات میرابوطالبی؛ زینب ابراهیمی


بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور DAL-1 در نمونه‌های سرطانی و سالم تخمدان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1339-1350

مهدی نیکبخت دستجردی؛ زهرا عبدالعالی


فراوانی موتاسیون اگزون شماره‌ی دو ژن مهار کننده‌ی تومور KLF6 در نمونه‌های سرطانی پروستات

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2238-2245

مهدی نیکبخت دستجردی؛ جواد رمضانی


بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1509-1516

مهدی نیکبخت دستجردی؛ بهرام اسلامی ‌فارسانی؛ روشنک ابوترابی؛ رسول صالحی؛ محمد حسین صانعی


بررسی پلی‌مورفیسم کدون شماره‌ی 72 ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان‌های پوست غیر ملانومایی در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 679-685

مهدی نیکبخت دستجردی؛ مقداد حسن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ مجتبی اکبری


بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال

دوره 28، شماره 111، مهر و آبان 1389

مهدی نیکبخت؛ سمیه فلاح نژاد؛ میترا حیدرپور؛ بهمن رشیدی