نویسنده = مجید برکتین
سخن سردبیر

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397

10.22122/jims.v36i487.10764

مجید برکتین


ایجاد پایگاه داده‌های بیماران صرع مقاوم به درمان، برنامه‌ی جامع صرع اصفهان

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 764-770

10.22122/jims.v36i487.10133

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ نغمه صبا؛ مجید برکتین؛ نسیم تبریزی؛ نوید منوچهری


نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1013-1021

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ محمد زارع؛ مجید برکتین؛ رضا بصیرت نیا؛ نسیم تبریزی


تأثیر مداخله‌ی تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجان شناختی و حملات تشنجی بیماران مبتلا به تشنج‌های غیر صرعی

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 677-685

مژگان شکراللهی؛ ماهگل توکلی؛ مریم اسماعیلی؛ مجید برکتین


بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 780-790

مجید برکتین؛ ماهگل توکلی