نویسنده = ������������ �������� ������
میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 253-258

حبیب اله حسینی؛ همایون ناجی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی زاده؛ عبداله رضایی