نویسنده = ������������������ ����������
بررسی ارتباط بین پروتئین اتصال دهنده‌ی غشای اسپرم و تخمک با میزان موفقیت روش درمانی تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1698-1705

رحیمه سیفعلی؛ روشنک ابوترابی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ بیتا ابراهیمی؛ فاطمه مازنی؛ وحید اسماعیلی


بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1509-1516

مهدی نیکبخت دستجردی؛ بهرام اسلامی ‌فارسانی؛ روشنک ابوترابی؛ رسول صالحی؛ محمد حسین صانعی


ارزیابی پارامترهای اسپرمی در نمونه‌های کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

روشنک ابوترابی؛ محبوبه دیانی؛ مهدی نیکبخت دستگردی