نویسنده = �������� ������������ �������� ������ ��������
اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

حمید رضا دهقانی دولت آبادی؛ دکتر پرهام رئیسی؛ دکتر حمید عزیزی ملک آبادی؛ دکتر حجت اله علایی؛ دکتر علی اصغر پیله وریان