نویسنده = ���������������� �������� ����������
بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

دکتر قاسم یادگارفر؛ طاهره علی نیا؛ دکتر رسول قره آغاجی اصل؛ دکتر تیمور الهیاری؛ رضا شیخ بقلو