نویسنده = انسیه صالحی
نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390، صفحه 861-868

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی


اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 386-393

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 312-326

انسیه صالحی؛ فاطمه السادات امجدی؛ مجید خزاعی


نقش لپتین در باروری

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1701-1713

فاطمه السادات امجدی؛ انسیه صالحی؛ شقایق حق جوی جوانمرد