نویسنده = حسین مجتهدی
مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی افراد فعال

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

سید فخرالدین رجائی؛ حسین مجتهدی؛ محمد مرندی؛ نادر رهنما؛ احمدرضا موحدی؛ عفت بمبئی‌چی؛ خلیل خیام‌باشی


تأثیر چاقی بر عملکرد ریوی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی شهرستان اصفهان

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

عفت مهرابی؛ مهدی گارگرفرد؛ رویا کلیشادی؛ حسین مجتهدی


مقایسه‌ی میزان چگالی ماده‌ی معدنی استخوان بیماران و جانبازان دچار آسیب نخاعی ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 30، شماره 176، فروردین و اردیبهشت 1391

آرش کجوری؛ حسین مجتهدی؛ محمدرضا سلامت؛ سید محمد مرندی؛ منصور سیاوش