نویسنده = ������������ ����������
آیا تصمیم ‌سازی بالینی ما مبتنی بر بهترین شواهد علمی است؟

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1598-1605

طاهره چنگیز؛ پیام کبیری؛ ‌سارا مظفرپور؛ نیما خلیقی نژاد؛ هاجر طاهری؛ عاطفه صادقی‌زاده؛ منیژه عطایی کچویی؛ فرزانه امین پور