نویسنده = مصطفی واحدیان
تأثیر ویتامین D بر مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو: مدل هم‌گروهی جامع

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 777-791

مصطفی واحدیان؛ محمدرضا مراثی؛ محمود پرهام


بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد


مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

دوره 29، شماره 156، مهر و آبان 1390، صفحه 1469-1477

محسن مینائیان؛ مرتضی طاهری؛ پریسا میرمقتدائی؛ محمد مرآثی


تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 801-811

شهلا آکوچکیان؛ زهرا جمشیدیان؛ محمدرضا مرآثی؛ آسیه الماسی؛ امیر حسین داورپناه جزی